Jaarverslag 2013

  

 

JAARVERSLAG 2013

 

 

 

Tele-Dienst v.z.w.

Schermersstraat 7

2000    Antwerpen

Tel.: 03/230 78 78/79

e-mail: teledienst@skynet.be

www.tele-dienst.be

 

DOELSTELLINGEN - DOELGROEP

 

 

 De activiteiten van Tele-Dienst vzw, ontstaan uit Tele-Onthaal vzw in 1968,

situeren zich binnen het sociaal en maatschappelijk werkveld en worden gedragen door vrijwilligers zoals bepaald in haar statuten.

 

Tele-Dienst vzw Antwerpen is een autonome pluralistische vrijwilligersorganisatie die zich vooral richt tot kansarme personen en tot personen die om welke reden dan ook te kampen hebben met financiële en/of psychosociale moeilijkheden.

De vereniging doet dit zonder enig onderscheid naar ras, geslacht, herkomst, nationaliteit of religie.

Vaak gaat het om personen die leven aan de rand van de maatschappij en die steeds moeilijker hun weg vinden in de wirwar van sociale voorzieningen.

 

Als vrijwilligersorganisatie is Tele-Dienst een vaste waarde binnen het Antwerpse netwerk van organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. Zo is er een nauwe samenwerking met OCMW, Justitie, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten, Centra voor drugsverslaafden of voor daklozen, Armoedecel van Stad Antwerpen, psychiatrische instellingen, vzw De Loodsen, e.a. Ook de mond-aan-mond reclame ontbreekt hierbij niet.

 

Cliënten komen langs of contacteren ons telefonisch omdat ze nood hebben aan een gesprek in vertrouwen, omdat ze op zoek zijn naar een passende oplossing voor een concreet probleem, omdat ze door schuldenlast in financiële nood zijn en een budgetbegeleiding wensen.

De meest hulpbehoevende personen kunnen maandelijks ook een voedselpakket ontvangen, gekoppeld aan een persoonlijk gesprek.

 

 

 

ORGANISATORISCHE WERKING

 

 

- is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging.

- komt 1x per jaar samen.

 

- is samengesteld uit 13 leden, waarvan 5 personen op het ogenblik van de verkiezing werkzaam zijn als vrijwilliger.

- vergadert ongeveer 4x per jaar.

- bespreekt de financiële toestand, verzorgt public relations en sponsoring, neemt algemene beslissingen m.b.t. het beleid.

 

- is samengesteld uit minimum 5 vrijwilligers/permanenten.

- vergadert om de maand.

- coördineert de dagelijkse werking van Tele-Dienst.

- schakel tussen Raad van Bestuur en vrijwilligers.

 

- specifieke deeltaken worden door een vrijwilliger gecoördineerd om het Werkteam te ontlasten.

- budgetbegeleiding, voedselbedeling, IT groep, financiën, opleiding & samenwerking, technische werkgroep en administratie zijn de verschillende werkgroepen.

- de coördinator van de werkgroep zorgt voor de goede afhandeling van de taken van zijn werkgebied met de hulp van de personen die hij nodig acht.

- hij rapporteert aan het Werkteam.

 

 

                        15/04/2013

                        02/09/2013

                        02/12/2013

 

 

 

INTERNE WERKING

 

 

 

Tele-Dienst vzw. Antwerpen is een vrijwilligersorganisatie. De dagdagelijkse werking wordt behartigd door het Werkteam, dat is samengesteld uit minstens vijf vrijwilligers/permanenten, verkozen door de groep vrijwilligers.

 

De vrijwilligers/permanenten voeren de gesprekken, verschaffen informatie of verwijzen door naar andere sociale diensten, bieden budgetbegeleiding aan en verdelen voedselpakketten. 

De hulpvragers kunnen zowel telefonisch als op de dienst terecht volgens het 'open deur' principe. Enkel de budgetcliënten hebben een vaste begeleider. De  vrijwilligers/permanenten nemen een ruim engagement op zich en verbinden zich ertoe om wekelijks een vaste beurtrol van 4 uur te verzekeren. Per beurtrol zijn er minstens twee vrijwilligers/permanenten aanwezig. Tevens zijn zij aanwezig op de maandelijkse vrijwilligersvergadering.

 

Tele-Dienst vzw. is alle werkdagen open ‘s morgens van 9.30 tot 13 uur, en ook ’s middags (behalve woensdag) tot 17 uur enkel voor budgetbegeleiding.  Om de beurtrol volledig in te vullen zijn er  minstens 15 mensen nodig. De maandagnamiddag is ook voorbehouden voor de maandelijkse vergaderingen (eerste maandag voor het Werkteam, derde maandag voor de vrijwilligersvergadering en de laatste maandag voor de budgetvergadering).

 

Einde 2013 werkten er achtenveertig vrijwilligers. In dat jaar is er geen vrijwilliger gestopt, maar zijn vier nieuwe vrijwilligers gestart. 

 

Verder werken er bij Tele-Dienst vzw. nog vrijwilligers mee die de boekhouding, administratie, public relations en het praktische werk rond de voedselbedeling verzorgen. 

Voor juridisch advies kunnen wij intern en extern terecht bij een advocate die haar vrijwillige medewerking verleent.

 

 

 

BESPREKING WERKJAAR 2013

 

 

In de loop van de jaren is het sociale werk van Tele-Dienst zich gaan toespitsen op twee hoofdactiviteiten : het verdelen van voedsel aan kansarmen en het begeleiden van mensen met budgetproblemen. Het voeren van een gesprek met een luisterend oor, het geven van advies en doorverwijzing blijft echter de hoofdmotivatie, ook bij onze twee grootste activiteiten.

 

Om de voedselbedeling vlotter te laten verlopen is er gekozen om alleen ‘s morgens voedsel te bedelen en zoals steeds een pakket per maand per vrager uit te delen. Door het ‘open deur’ principe te hanteren waren er verschillen in aantal bezoekers volgens dag in de week, weersomstandigheden, begin of einde van de maand en periode in het jaar.

Uit de statistieken blijkt dat het aantal bezoekers over het jaar stabiel is gebleven, met een groot aantal mensen dat geen of weinig Nederlands spreekt, waardoor het voeren van een gesprek soms moeilijk was.

Het verkrijgen van EU voedsel werd ook in 2013 via BIRB verdeeld en aangeleverd via de Voedselbank. Een vijftiental verschillende producten (waaronder melk, ontbijtgranen, tonijn, rijst, macaroni, maïsolie, rundercarbonade en confituur, aardappelvlokken, tomaten in blik, pudding, champignons, erwten en wortelen, fruitsalade en makreel) zijn verdeeld, maar de meeste producten zijn maar in de tweede jaarhelft toegekomen.

Via Voedselbank en diverse voedselsponsors zijn de voedselpakketten aangevuld met vlees, melkproducten, brood, enz. Wanneer nodig heeft Tele-Dienst zelf voedsel aangekocht bij schaarste, en zo zijn eieren, melk, confituur en suiker aangekocht om de noden te lenigen. Ook in 2014 zal dit voedsel waar nodig aangevuld moeten worden.

 

 

In 2014 wordt de coördinatie van het Europees programma voor de hulp aan de minstbedeelden van  het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) overgenomen door de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid. Er is nog onzekerheid hoe deze dienst deze opdracht zal invullen.

 

Het onderhouden en verbeteren van de hardware en software voor het gebruik van voedselfiches en budgetfiches heeft het mogelijk gemaakt om het gesprek met de hulpvrager als belangrijkste in de dienstverlening te houden. Dat zal ook de prioriteit in 2014 zijn.

 

 

 

STATISTIEKEN WERKJAAR 2013

 

 

 

Tele-Dienst beschikt over een totaal van 2550 (electronische) dossiers van personen die hulp hebben gezocht. Het aantal alleenstaanden/gezinnen die Tele-Dienst contacteerden voor voedsel of budget bedraagt in 2013 750, tegen 841 in 2012, 713 in 2011 en 897 in 2010.

 

Ook in 2013 waren er een 75tal budgetdossiers in behandeling door 12 budgetbegeleiders. Een vijfde daarvan werden afgesloten en vervangen door nieuwe dossiers. Er waren een 60-tal aanvragen, waarvan er een kwart aanvaard werden, een kwart konden doorverwezen worden (collectieve schuldenregeling of via andere organisaties) en de helft geen gunstig gevolg konden krijgen (niet langs geweest, niet akkoord met de voorwaarden, …).

 

Het totaal aantal voedselpakketten dat in 2013 is uitgedeeld bedraagt 3020 stuks tegen 3107 stuks in 2012 en 2769 in 2011. Gemiddeld kwamen de klanten minder dan 4 maal per jaar voor een voedselpakket, wat betekent dat er veel eenmalige aanvragen waren. Ook minder dan de helft (45%) van de verdeelde voedselpakketten waren voor personen van Belgische nationaliteit. Het aantal niet-Belgen steeg van 10% in 2001 naar 25% in 2007 en 35% in 2008 naar 55% in 2012 en 2013.

Van vreemde nationaliteit was er een overwicht van personen uit Irak en Afganistan (13%), Oost-Europa (12%) en Marokko (5%).

Spijts taalproblemen proberen we toch steeds tot een gesprek te komen bij de bedeling van voedselpakketten, omdat we ervan uitgaan dat het uitdelen van voedselpakketten op zich geen oplossing is, maar dat dit samen moet gaan met ruimere ondersteuning. We trachten deze cliënten ook op andere vlakken verder te helpen.

Bijna de helft (47%) kwamen in 2013 voor de eerste maal langs. Er werden in 2013 gemiddeld 250 voedselpakketten per maand verdeeld (zie verdeling per maand op bijgevoegde grafiek)

 

 

 

 

VORMING

 

Vorming vrijwilligers

 

De vorming van vaste vrijwilligers gebeurt maandelijks onder de vorm van een vergadering (met intervisie).

 

 

 

De vrijwilligersvergadering had elke maand op maandagmiddag plaats vanaf 13 uur. Daarin komt telkens een vormingsthema aan bod. Verder worden daar de praktische punten behandeld en afspraken gemaakt en de problemen die zich kunnen stellen met de andere vrijwilligers gedeeld.

Vanaf 2008 kan deze vorming ook bestaan uit een bezoek aan een zusterorganisatie met uitwisseling van informatie.

 

 

Vormingsthema's 2013:

 

- 21/01/13: Interne vorming: Teambuilding – opvang nieuwelingen en overlegstructuren

- 18/02/13: Voorstelling van project Mali van vrijwilligster Mimi – uitleg over sociale kaart Antwerpen

- 18/03/13: Voorstelling DOP trajectbegeleiding (Dienst Ondersteuningsplan van de provincie Antwerpen)

- 15/04/13: Voedselveiligheid en hygiëne – impact voor Tele-Dienst

- 17/06/13: Bezoek aan Kringloop magazijnen en werkplaats Merksem en sociaal restaurant ‘t Stroboerke, vakantieregeling en nieuwe beurtregeling vrijwilligers

 

- 16/09/13: Interne vorming: Tele-Dienst en vrijwilligerswerk, uitleg over beroepsgeheim en te gebruiken tools

- 21/10/13: Informatieve vorming : werking van CAW Antwerpen

- 16/12/13: Interne vorming: Communicatie binnen Tele-Dienst

 

 

Budgetvergadering

 

Iedere maand vergaderen de budgetbegeleiders.  Op deze vergaderingen worden specifieke budgetproblemen besproken en wordt aan vorming gedaan i.v.m. budgetbegeleiding (bv. Samenwerking met de twee andere organisaties OCMW en CAW, die budgetbeheer doen in Antwerpen).  Tevens is er een advocate bereikbaar of aanwezig aan wie juridische problemen kunnen voorgelegd worden.

 

 

Opleiding kandidaat vrijwilligers/permanenten

 

Na de mondelinge introductie over de werking van Tele-Dienst en de overhandiging van de onthaalmap wordt een proefperiode van minimum vier beurten voorzien van ‘on-the-job’ training. De bedoeling is kennis te maken met het klantenpubliek, het gesprek, de inschrijving van nieuwe klanten en de voedselbedeling. Na deze periode wordt een evaluatiegesprek gehouden.

Indien dit positief is wordt de kandidaat voor een tweede proefperiode van minimum vier beurten bij een andere groep ingeschakeld.  Na die periode wordt weer een evaluatiegesprek gehouden.  Als dit positief is kan de kandidaat als zelfstandig vrijwilliger werken met de cliënten.

De vrijwilligers in opleiding nemen deel aan alle vergaderingen.  Verder wordt voor hen ook een specifieke vorming georganiseerd rond de werking en deontologie binnen Tele-Dienst.

 

 

 

EXTERNE CONTACTEN

 

 

Tele-Dienst vzw. werkt samen met vzw De Loodsen en de Armoedecel van de stad Antwerpen in het Platform “Noodhulp onder protest !”.

Op regelmatige basis worden er vergaderingen georganiseerd voor alle aangesloten organisaties met als bedoeling een beter zicht te krijgen op de initiatieven inzake armoedebestrijding en de voedselbedeling in de regio Antwerpen, alsook de samenwerking tussen de verschillende organisaties te bevorderen.

 

Het voedsel dat wij verdelen krijgen wij van de Voedselbank en de Europese Gemeenschap en diverse andere sponsors.

Onze vaste locatie is Schermersstraat 7, waar we beschikken over kelder, gelijkvloers en eerste verdieping. Voor de vrijwilligersvergaderingen en de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering kunnen we uitwijken naar het Schermershuis (parochiecentrum – nr 11).

 

Tele-Dienst vzw. is lid van het Vlaams Welzijnsverbond en neemt deel met als doel de positie van de vrijwilliger te beschermen en te verbeteren.

 

Verder is Tele-Dienst ook ingebed in de sociaal-maatschappelijke hulpverlening binnen regio Antwerpen met talrijke verwijzingen ‘door’ en ‘naar’ locale diensten o.a. OCMW, vluchtelingenwerk, CAW’s, justitiële diensten, ziekenfondsen, collectieve schuldbemiddeling, interimkantoren, opvanghuizen e.a.

 

 

 

ALLERLEI

 

 

Het nieuwjaarsfeest voor alle vrijwilligers stond dit jaar in het teken van 45 jaar Tele-dienst en vond plaats op vrijdag 1 februari 2013.

 

 

Tele-Dienst dankt alle vrijwilligers voor hun belangloze medewerking en alle weldoeners voor hun financiële bijdrage en/of giften in natura om de goede werking van Tele-Dienst te blijven verzekeren.

 

 

 

 

Opgemaakt op 5/04/14